Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> El col·legi> Informació> Premis FC> Bases
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

PREMI DE PROJECTES
FI DE CARRERA CETIT


"Lluís Roca i Garcia"
 1. Els treballs que optin al premi hauran de descriure projectes final de carrera de qualsevol de les especialitats tècniques i que s'hagin presentat durant el curs anterior.
 2. El premi valorarà la innovació, el respecte al medi ambient, l’ús de noves tecnologies, l'estalvi energètic, la sostenibilitat, la creativitat, la prevenció de riscos laborals i la viabilitat econòmica.
 3. Queden exclosos els estudis tècnics que en si mateixos no conformin un projecte.
 4. També queden exclosos els projectes limitats a simples infraestructures o instal·lacions existents
 5. Es valorarà  la innovació en els processos, l'aplicació de noves tecnologies i l'aplicació de nous materials.
 6. Podran optar al premi els estudiants acreditats d'Enginyeria Tècnica Industrial, Grau, Màster i Doctorat o que disposin de la condició d'estudiant del CETIT, que presentin els projectes a les Universitats on estudiïn i que tinguin la seva residència a qualsevol població de la província de Tarragona
 7. Per concursar al premi, cal seguir les instruccions següents:
  1. Fer un resum de la memòria descriptiva del projecte amb un màxim de dos fulls     mida DIN A4, sense nom ni firma només amb el títol del projecte. Aquest resum es      presentarà     amb format llapis de memòria, prèvia formalització de la fitxa         d’inscripció que es    troba al web del CETIT, www.cetit.cat, juntament amb el projecte     que es presenta al    concurs.
  2. S'acompanyarà d'un certificat acreditatiu de la matricula de l'estudiant.
  3. La data límit de presentació de sol·licituds és fins el 20 de setembre. Posteriorment el jurat comunicarà als inscrits l'acceptació o no del projecte. La llista d'admesos es publicarà al     web del CETIT, www.cetit.cat
 8. Els projectes han de complir les següents instruccions.
  1. Es presentaran el format digital
  2. S'adaptaran a les normes establertes en cada una de les Universitats on l'alumne          cursi els seus estudis
  3. Malgrat tot no s'admetrà la utilització de fullets, catàlegs, articles de premsa,      anuncis, etc.
 9. S'estableixen per aquest concurs els premis següents.
  1. Una medalla commemorativa, un diploma de reconeixement, dos anys de col·legiació          gratuïta i un màxim de 1.500 € que seran lliurats a l'autor/a, autors/es del projecte o          projectes guanyadors.
  2. El Jurat es reserva la facultat d’atorgar fins a dos accèssits per als projectes que quedin el segon i tercer lloc, amb un diploma de reconeixement i 500 € per a cadascun i        dos anys de col·legiació gratuïta.
  3. El jurat el reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis.
 10. El Jurat estarà format per tres membres del CETIT, que seran el Degà, el President de la comissió de l'exercici lliure i el Secretari, o en les persones que el Degà delegui. El Director dels temes d'Indústria de la Generalitat de Catalunya a Tarragona o la persona per ell delegada. El Rector de la URV o la persona per ell delegada.Hi actuarà com a secretari, amb veu i vot el secretari de la Junta de Govern del Col·legi presidirà el Degà del CETIT amb un vot de qualitat.
 11. Les decisions del Jurat seran adoptades per majoria absoluta dels seus membres. El veredicte serà inapel·lable.
 12. Aquest jurat donarà a conèixer el veredicte del concurs i els premis en un acte públic que s'anunciarà oportunament.
 13. El projectes premiats restaran en propietat del CETIT.
 14. El CETIT es reserva la facultat de publicar en el seu Newsletter o d'exposar a la seva seu social els projectes que cregui convenient.
 15. Els concursants prendran les mesures que creguin oportunes a fi de protegir els drets d'autor.
 16. En el cas que el CETIT comprovi que el projectes presentats son un plagi d'altres, quedaran automàticament anul·lats els reconeixements i els premis.
 17. Els projectes presentats i no premiats quedaran a disposició dels autors. Si en el termini d'un mes a partir de la data d'entrega dels premis no han estat retirats, s'entendrà que els concursants hi renuncien i perdran tots els drets.
 18. El CETIT facilitarà els aclariments que calguin sobre la interpretació de les bases.
 19. La participació en el premi suposa la plena acceptació d'aquestes bases